Arbetssätt och fokusområden

 På Lagerlöfs förskola arbetar vi med ett projekterande utforskande arbetssätt i olika projekt.

  • Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande - där barn ochpedagoger formulerar ett problem - en frågeställning innan de söker lösningar.
  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.
  • I ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns och pedagogers lärprocesser. Pedagogisk dokumentation är ”motorn” i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.
  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgör förskolans undervisning och skall bidra till att barnens förmågor utvecklas.

 

Fokusområde och prioriterade mål

Läsåren 2017-2019 har förskolan Hållbar Framtid som fokusområde. Hållbar Framtid delas upp i tre olika dimensioner. Den sociala, ekonomiska och ekologiska. I arbetet med detta fokusområde är våra prioriterade mål från förskolans läroplan följande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

-intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

 

 

 

Uppdaterad: